Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Pożyczkomocni sp. z o.o.  w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Wykonując obowiązki informacyjne, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Pożyczkomocni Sp. z o.o. przekazuje niniejszą informację:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pożyczkomocni sp. z o.o.
 2. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e-mail: pozyczkomocni@kontat.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych, tj. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. realizacji umowy współpracy, której jest Pani/ Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO,
  2. wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 c  RODO;
  3. realizacji dodatkowych świadczeń, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi pożyczkowe;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy łączącej Panią/ Pana z  firmami pożyczkowymi i obowiązków z niej wynikających, jak również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń i wydłużonych o pięć lat, lub cofnięcia przez Panią/ Pana zgody w określonym przez Panią/ Pana zakresie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem przez Panią/ Pana zgody (gdy takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z zawieraną z Panią/ Panem umową z Pożyczkomocni Sp. z o.o. zaś w zakresie, o którym mowa w pkt 4 powyżej dobrowolne.
 9. powinna Pani/ powinien Pan, w swoim interesie, zadbać o niezwłoczną aktualizację podanych danych osobowych.
 10. Administrator na podstawie danych dokonuje profilowania, czego konsekwencją jest dopasowanie oferty do Pani/Pana potrzeb.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy między Pani/Panem a Administratorem i jest warunkiem jej zawarcia.
 13. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem i Administratorem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności oraz w innych celach, jeśli Podmiot danych (Pan/Pani) wyraził na to zgodę.